TITLE

Hlavní levá navigace

Přihlašovací formulář
Login: 
Heslo: 
 
 

Text v levém sloupci

Zpětná textová navigace

  • Obchodní podmínky

Hlavní­ text

Obchodní podmínky

 

Všeobecné dodací podmínky „ MzK s.r.o. “

 

Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Všeobecné podmínky) vydané společností MZK s.r.o., dále jen MzK) upravují pravidla, za nichž se uskutečňují dodávky zboží a vztahy stran z toho vyplývající.

MzK je obchodní obchodní společnost zajišťující výrobu a přímý prodej zboží.

 

 

1.   Platnost Všeobecných podmínek

 

Smluvní strany podepsáním distributorské smlouvy (dále jen smlouva) nebo potvrzením objednávky akceptují skutečnost, že tam, kde není speciální úprava jiným obecně závazným právním předpisem, se právní režim smluvního vztahu řídí Obchodním zákoníkem.

 

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi MzK a kupujícím, jakož i potvrzených objednávek, jež se na ně v textu odvolávají. Odchylky od nich musí být ve smlouvě (resp. potvrzené objednávce) výslovně uvedeny a oběma stranami akceptovány. Jejich změna je možná pouze písemnou dohodou stran.

 

Dodávka zboží se uskutečňuje v režimu smlouvy kupní dle § 409 a násl. obchodního zákoníku v platném znění na základě potvrzené objednávky.

§ 409

Základní ustanovení

(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

(2) Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou podle § 448.)

§ 448

(1) Kupující je povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu.

(2) Není-li cena ve smlouvě dohodnuta a není-li stanoven ani způsob jejího určení a je-li smlouva platná s přihlédnutím k § 409 odst. 2, může prodávající požadovat zaplacení kupní ceny, za kterou se prodávalo obvykle takové nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy.

(3) Je-li kupní cena stanovena podle hmotnosti zboží, je v pochybnosti rozhodující jeho čistá hmotnost.

 

 

Objednávka musí obsahovat zejména tyto náležitosti :

- číslo objednávky a případně zákaznické číslo

- jméno a adresu odpovědné osoby kupujícího vč. telefonického spojení

- specifikace dodávky, počet kusů, požadovaný termín připravení k odběru

- cena komponentů nebo cena komponentů po slevě

- celková cena

 

Příjem objednávek:

Faxem, e-mailem, poštou, elektronickým obchodem, telefonicky

 

 

 

2.   Cena

 

Potvrzená objednávka obsahuje vždy cenu za dodávku zboží dle platného ceníku. V případě, že je uzavřena  smlouva, je uvedena cena dle smlouvy a příslušné slevy z ceníkové ceny.

Cena je stanovena dle aktuálního ceníku.

 Kontaktní osoba – p. Zdeněk Kotrba, tel.: +420 732364264,

                               pí. Martina Kotrbová, tel.: +420736177937

Přeprava zboží ke kupujícímu může být zajištěna poštou za úhradu na základě požadavku kupujícího a na jeho riziko.

Na každou objednávku nad 3000,- poskytujeme slevu ve výši 3% z ceny objednávky.

Ceny jsou uváděny v Kč (pokud není ve smlouvě nebo potvrzené objednávce uvedeno jinak).

Ceny nezahrnují DPH, která bude připočtena při fakturaci v zákonné výši.

Veškeré akční ceny platí pouze pro koncové uživatele. Velkoobchodní partneři nemohou za akční ceny nakupovat.

 

3.   Platební podmínky

 

Ceny jsou splatné v české měně (pokud není ve smlouvě nebo potvrzené objednávce uvedeno jinak) na základě daňových dokladů vystavených MzK. Lhůta splatnosti je 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

Pokud kupující nesplní svou povinnost platit řádně a včas, je MzK oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Při prodlení s platbou, jež nebyla ani po další výzvě do 10 dnů uhrazena, má MzK právo další plnění zastavit a vyúčtovat kupujícímu veškerou škodu, jež mu z tohoto titulu vznikla. Kupující má povinnost tuto škodu uhradit.

Smlouva a dokumenty, jež jsou podkladem platby, uvádějí bankovní spojení MzK, na které kupující účtovanou částku poukazuje. Platba je uskutečněna připsáním částky na tento účet.

U zásilek nad 5000,- Kč neúčtuje MzK poštovné. Balné vždy hradí MzK.

 

4.   Přechod rizik, přechod vlastnictví

 

Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží.

Pokud je převzetí zboží zpožděno na přání nebo z důvodů ležících na straně kupujícího, přechází riziko z prodlení na kupujícího, MzK je však povinen zajistit na přání a náklady kupujícího jím požadovaná pojištění.

Vlastnictví k zboží přechází až úplným zaplacením kupní ceny.

 

5.   Termíny plnění

 

Dodávky se budou realizovat podle příslušného harmonogramu sestaveného firmou MzK ve spolupráci s kupujícím a tvořícího nedílnou součást potvrzené objednávky.

Dílčí dodávky jsou přípustné.

Pokud je splnění potvrzené objednávky závislé na vytvoření podmínek ze strany kupujícího a kupující svou povinnost vyplývající z charakteru dodávky nebo specifikovanou v potvrzené objednávce nesplní, není MzK v prodlení s splněním. Smluvní strany se po vytvoření příslušných podmínek dohodnou na přiměřeném novém termínu plnění.

Pokud je důvodem nedodržení termínu tzv. "vyšší moc", tj. události, jejichž vznik ani trvání nebylo lze předvídat ani ovlivnit (např. mobilizace, válka, stávka, požár, povodeň, extrémní klimatické podmínky), dohodnou smluvní strany náhradní plnění po skončení těchto překážek či vypořádání smlouvy v případě, že skončení překážek v blízké budoucnosti je nereálné nebo tyto překážky tak ovlivnily další vývoj, že již není náhradní plnění účelné.

V případě, že MzK nesplní termíny plnění potvrzené objednávky z důvodů, za které plně odpovídá, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty je omezena částkou 5% z celkové ceny objednávky.

MzK se snaží o co nejkratší dodací lhůty. Pokud je zboží skladem, je expedováno nejpozději následující den po zaplacení příslušné částky na účet Mzk.

 

V případě, že některá část zboží z dodávky není v době objednání skladem, je dodávka expedována nekompletní a dále se neeviduje. V takovém případěi nabídne MzK kupujícímu náhradní zpoží.

 

UPOZORNĚNÍ: dodací lhůty České pošty se pohybují od 2 do 10 pracovních dnů! Jestliže kupující na zásilku spěchá, je možno dohodnout jiný způsob doručení dodávky.

MzK nabízí možnost využití placené služby České pošty - Obchodní balík. Dodávka je pak doručena do 24 hodin od vyexpedování zásilky

 

6.   Spolupůsobení kupujícího

 

Kupující zajišťuje přiměřené spolupůsobení, jež podmiňuje řádné splnění ze strany MzK.

Po výzvě kupující převezme do 5 dnů předmět dodávky. Pokud ne, zajistí MzK jeho uskladnění na náklady kupujícího. Pokud by došlo ke zmaření dodávky, je MzK oprávněn vyúčtovat škodu, jež mu z tohoto titulu vznikla.

Kupující je povinen poskytnout svým zákazníkům technické informace a náležitou dokumentaci v potřebném množství.

Kupující je povinen zabezpečit kvalitní prodej výrobků v souladu s přiloženou dokumentací a platnými technickými normami a je povinen dbát na poskytování kvalitních služeb zákazníkovi.

 

7.   Kvalita, reklamace a záruka

 

Není-li ujednáno jinak, dodává MzK zboží nové a nepoužité. Zboží je ve výrobě zkoušeno podle zkušebních předpisů. Kritériem kvality zboží jsou technické podmínky výrobce, s nimiž má Kupující možnost se seznámit.

MzK poskytuje na jím dodané zboží záruku 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

Poskytovaná záruka se nevztahuje na případy, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu dodávky kupujícím nebo třetí stranou, škodní událostí nemající původ v dodávce, nesprávnou údržbou, neplněním technických podmínek pro provoz zboží či běžným opotřebením.

Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být reklamovány písemně (faxem) a MzK musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu odstranit. Reklamované zboží musí být doručeno na adresu MzK – Tigridova 1618, 25082 Úvaly  v původním nebo odpovídajícím obalu s kopií dodacího listu. O průběhu reklamace včetně ukončení bude kupující informován. Na opravené či vyměněné zboží běží nová záruka v délce 6 měsíců, jež však neskončí dříve, nežli záruka na zboží z původní dodávky.

V době záruky je kupující povinen řídit se dle závazných předpisů výrobce, resp. dodavatele a dle návodu k použití výrobku.

 

8.   Pozáruční servis  

 

Pozáruční servis je vždy řešen idividuálně dle platných zákonů

 

9.   Odpovědnost za škodu

 

Za škodu, jež vznikla zaviněným porušením povinností ze smlouvy (potvrzené objednávky) a na kterou se nevztahuje smluvní pokuta, odpovídá MzK podle obecných předpisů do max. výše 5% smluvní ceny. Ustanovení o vyšší moci platí i pro tyto případy.

Je li kupujícím koncový zákazník, je povinen používat zboží dle návodu k použití a pouze k účelům pro které je výrobek určen.

MzK neručí za škody vzniklé nesprávným používáním zboží.

 

10.   Odstoupení od  smlouvy/potvrzené objednávky

 

Kupující může odstoupit od smlouvy/potvrzené objednávky, zaplatí-li firmě MzK odstupné za náklady dle skutečnosti.  Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

 

V případě požadavku kupujícího na změnu specifikace u již objednaného či dodaného zboží, je MzK oprávněn požadovat náhradu škody tím vzniklé (např. náklady na dopravu, skladování, storno poplatky výrobce apod.). U již dodaného zboží  je MzK navíc oprávněn požadovat jeho plnou úhradu.

Za odstoupení od smlouvy/potvrzené objednávky se považuje i bezdůvodné i jen částečné nepřevzetí smluvně potvrzeného objemu dodávek..

 

12.   Různé

 

MzK poskytne kupujícímu v případě uzavřené distributorské smlouvy podporu dohodnuté formě (např. v podobě propagačního materiálu), konzultací, školení a poradenství.

MzK poskytuje odborné technické konzultace k dodanému zboží, a to v záruční době bezúplatně, jinak za úplatu dle platného ceníku.

MzK zabezpečí podle svých možností prezentaci nových smluvních výrobků spojenou se základními obchodně-technickými informacemi.

MzK a kupující budou jakékoli spory vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní řešit cestou přímého neformálního jednání.

Pokud se spor nepodaří vyřešit neformálním jednáním do 30 dnů, bude záležitost s konečnou platností vyřešena v souladu s pravidly arbitráže Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze.

 

13.   Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data, která uvedete do objednávky slouží jen pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

 

MzK je povinen zajistit, aby kupující mohl užívat předmět dodávky jako oprávněný uživatel. Za tím účelem je povinen ochránit kupujícího proti všem nárokům třetích stran z titulu autorských práv a jiného duševního vlastnictví, jež by byly vzneseny v souvislosti s realizací smlouvy na území, kam bylo zboží dodáno. Kupující je však povinen ve věci sám nejednat, ale neprodleně MzK uvědomit o takovýchto nárocích a řídit se nadále jeho pokyny.